·Chinese(gb) ·English ·ฉบับภาษาไทย ·Tiếng Việt
WAPWeb Accessibility RSS
Home About Liuzhou Government Liuzhou News Live in Liuzhou Travel in Liuzhou Invest in Liuzhou Interact
Current Location:  Home > Interact > Daily Chinese
 
Chinese Idioms
 
  

• 五十步笑百步 (Wǔ shí bù xiào bǎi bù)
• 一人得道,鸡犬升天 (yì rén dé dào, jī quǎn shēng tiān)
• 害群之马 (Hài qún zhī mǎ )
• 近水楼台 (Jìn shuǐ lóu tái)
• 有志者事竟成
• 出尔反尔 (chū ěr fǎn ěr )
• 万事俱备,只欠东风(Wàn shì jù bèi, zhǐ qiàn dōng fēng)
• 为虎作伥 (Wèi hǔ zuò chāng)
• 病入膏肓 (Bìng rù gāo huāng)
• 请君入瓮 (Qǐng jūn rù wèng)
• 起死回生 (qǐ sǐ huí shēng)
• 卧薪尝胆 (wò xīn cháng dǎn)
• 亡羊补牢,犹未为晚 (Wáng yáng bǔ láo, yóu wèi wéi wǎn)
• 网开一面(Wǎng kāi yí miàn)
• 天衣无缝(Tiān yī wú fèng)
• 玩火自焚(Wán huǒ zì fén)
• 树倒猢狲散 (shù dǎo hú sūn sàn)
• 宁为玉碎,不为瓦全 (Nìng wéi yù suì, bù wéi wǎ quán)
• 狐假虎威 (hú jiǎ hǔ wēi)
• 逼上梁山 (bī shàng liáng shān)

   Print   To Top    Close  
0
Last Text: Table of Contents || Next Text: Studio Classroom

Related Articles

   
Home  │ About Liuzhou  │ Site Map  │ Service and Privacy │ FAQ │ Download Forms   │ Contact Us
Copyright (C) 2006 The People's Government of Liuzhou Municipality,All Rights Reserved
Sponsored by Liuzhou Informational Leading Group Office (The Bureau Of The Information Industry Of Liuzhou)
Prepared by Liuzhou Network Management Centre Address:No. 66, Sanzhong Road, Liuzhou, China
ICP Certificate No.05009280